HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<FORM>
<INPUT>
<OPTION>
<SELECT>
<TEXTAREA>
FORMULARZE


STRONA GŁÓWNA<FORM> pola formularza </FORM>

Tag służy do tworzenia interaktywnych formularzy do przesyłania danych bezpośrednio ze strony WWW do serwera gdzie zostaną one przetworzone przez odpowiednie skrypty obsługujące dany formularz lub do dynamicznego tworzenia dokumentów. Do definiowania odpowiednich pól formularza służą tagi: <INPUT>, <OPTION>, <TEXTAREA>, <SELECT> i powinne się one znaleźć wewnątrz tagu <FORM>. Parametry tagu:

 • ACTION="URL" - parametr określa gdzie mają zostać przesłane dane z formularza, parametr może przyjmować wartości:
  http://domena.pl/skrypt.rozszerzenie - adres URL, w którym dane wpisane do formularza zostaną odpowiednio przetworzone. Dane z formularza są dołączone do adresu URL. Przetworzeniem tych danych zajmują się odpowiednie skrypty, najczęściej są to skrypty CGI (Comon Gateway Interface)
  mailto:osoba@domena.pl - wartość ta pozwala na przesłanie danych z formularza przez pocztę elektroniczną za pomocą usługi MAILTO
 • METHOD="metoda" - parametr ten określa sposób w jaki mają zostać przekazane informacje z formularza do skryptu CGI i może mieć wartości:
  POST - program pobiera informacje ze strumienia stdin, natomiast długość danej informacji jest określona przez zmienną środowiska serwera (enviroment) o nazwie CONTENT_LENGTH
  GET - wartości są przekazywane w postaci ciągu znaków przedstawionych jako wartość zmiennej QUERY_STRING zdefiniowanej w środowisku serwera (enviroment)
<INPUT> opis pola

Tag pozwala na tworzenie pól tekstowych, pól wyboru checkbox oraz pól przycisków radio button. Parametry tagu:

 • CHECKED - parametr pozwala na ustawienie danego pola opcji checkbox lub radio jako domyślne
 • MAXLENGTH="n" - parametr określa maksymalna dlugość n tekstu, który ma zostać wprowadzony w dane pole
 • NAME="nazwa" - parametr ten jest nazwą pola i zmiennej, pod którą będzie podstawiona wprowadzana lub wybrana wartość, która zostanie przesłana do skryptu przetwarzającego dane
 • SIZE="n" - parametr określa długość pola tekstowego, domyślnie n=20 znaków, natomiast informacja wpisywana w to pole może być dłuższa, ponieważ wprowadzany tekst będzie przewijany.
 • TYPE="typ" - parametr określa rodzaj danego pola i może mieć wartości:
  text - typ standardowy i oznacza pole tekstowe
  checkbox - pole wyboru checkbox, zmianę jego stanu możemy zmienić poprzez "kliknięcie" w to pole, można ustawić tzw stan aktywny pola poprzez zastosowanie parametru CHECKED, możliwe jest wybranie kilku pól jednocześnie
  hidden - dane pole jest traktowane jako tekstowe przy czym nie jest wyświetlane, a wartości tego pola nie można zmienić, może służyć w celu przesłania specjalnych informacji do skryptu przetwarzającego dane formularza
  password - jest to specjalne pole tekstowe, w którym wprowadzane znaki są zastępowane gwiastkami, pole to może służyć do wprowadzania haseł
  radio - pole radio jest podobne w działaniu po pola wyboru checkbox z tą różnicą, że jeśli jest zdefiniowanych w formularzu kilka pól radio to tylko jedno z nich może zostać wybrane, są również przedstawiane trochę inaczej niż pola wyboru checkbox
  reset - wartość ta generuje przycisk, którego naciśnięcie spowoduje zresetowanie wprowadzonych danych we wszystkich polach i ustawienie wartości standardowych, jego nazwę można zmienić za pomocą parametru VALUE="wartość"
  submit - wartość ta generuje przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wysłanie danych z formularza do skryptu w celu ich przetworzenia, pole to musi pojawić się na końcu każdego formularza, jego nazwę można zmienić za pomocą parametru VALUE="wartość"
 • VALUE="wartość" - parametr ten definiuje domyślną wartość w polu tekstowym lub nazwę na przyciskach
<OPTION> opis pozycji

Tag opcji, musi zostać wywołany wewnątrz tagu <SELECT>. Pozwala on zdefiniować jedną pozycję menu. Parametry tagu:

 • DISABLED - parametr oznacza, że wybór tego pola jest zalecany
 • SELECTED - parametr pozwala oznaczyć dane pole jako domyślne, a jego ustawienie może zmienić użytkownik
 • VALUE - parametr definiuje wartość pola, która zostanie przesłana do skryptu jeśli dana pozycja została wybrana
<SELECT> opcje menu </SELECT>

Tag służy do budowy rozwijanego menu. Ma podobną budowę do listy. W jego wnętrzu definiowane są pozycje menu za pomocą tagu <OPTION>, odpowiadającego za informacje w rozwijanym menu. Parametry tagu:

 • NAME="nazwa" - parametr ten jest nazwą opcji i zmiennej, pod którą będzie podstawiona wprowadzana lub wybrana wartość, która zostanie przesłana do skryptu przetwarzającego dane
 • MULTIPLE - parametr umożliwia wybranie kilku pól
 • SIZE="n" - parametr określa ilość rozwijanych wierszy, n=1 oraz brak parametru SIZE spowoduje, że menu zajmie jeden wiersz i będzie rozwijane dopiero po jego wybraniu© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA