HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<AREA>
<IMG>
<MAP>
GRAFIKA


STRONA GŁÓWNA<AREA>

Tag do tworzenia aktywnych pól odwołań (hiperlinków) na tak zwanych IMAGE MAP. Tag musi znajdować się wewnątrz tagu <MAP>. Parametry tagu:

 • COORDS="współrzędne" - parametr określa współrzędne obszaru aktywnego, którego kształt określa parametr SHAPE, parametr przyjmuje następujące wartości:
  X, Y, R - środek, promień dla circle
  X1, Y1, X2, Y2, ... Xn, Yn, X1, Y1 - kolejne wierzchołki dla poly
  X1, Y1, X2, Y2 - lewy górny róg, prawy dolny róg dla rect
 • HREF="URL" - parametr określa miejsce do którego się odwołujemy, dopuszcza się adresowanie względne i bezwzględne dokumentów, parametr przyjmuje następujące wartości:
  #etykieta - wartość określa odwołanie do obiektu o nazwie "etykieta", zdefiniowanego w bieżącym dokumencie HTML, pod warunkiem, że jest on w nim zdefiniowana
  plik - wartość określa adres lub ścieżkę dostępu do zbioru, do którego tworzymy hiperodwołanie, gdy nie podamy nazwy zbioru domyślnie zostanie załadowany zbiór index.htmll, jeśli taki istnieje
  plik#etykieta - wartość określa adres lub ścieżke dostępu do zbioru, do którego chcemy się odwołać oraz ustawienie dokumentu na obiekcie o nazwie "etykieta", pod warunkiem, że jest ona zdefiniowana w tym dokumencie
 • NOHREF - parametr określa obszar, który nie jest obszarem aktywnym na IMAGE MAP
 • SHAPE="obszar" - parametr określa kształt obszaru aktywnego dla współrzędnych podanych przez parametr COORDS, może przyjmować wartości:
  circle - koło
  poly - wielokąt
  rect - prostokąt
 • TARGET="nazwa" - parametr jest stosowany przy tworzeniu dokumentów dzielonych, tak zwanych ramek, pozwala na załadowanie danego dokumentu określonego przez parametr HREF do ramki o "nazwie" zdefiniowanej w tagu <FRAME>, parametr ten przyjmuje również predefiniowane wartości:
  _blank - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do nowego okna bez nazwy
  _self - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do właśnie aktywnego okna
  _parent - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do okna na wyższym poziomie zagnieżdżenia, stosuje się przy zagnieżdżaniu ramek
  _top - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany w cały obszar roboczy przeglądarki
<IMG>

Tag ten pozwala dołączyć grafikę do dokumentu HTML. Dana grafika zostanie umieszczona w aktualnym miejscu w dokumencie. Parametry tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr ten określa położenie danej grafiki w dokumencie HTML, może przyjmować następujące wartości:
  bottom - grafika zostanie umieszczona w aktualnym miejscu tak, że jej krawędź będzie na poziomie podstawy lini
  middle - grafika zostanie umieszczona w aktualnym miejscu centrycznie w stosunku do lini
  left - grafika zostanie umieszczona z lewej strony akapitu, natomiast tekst będzie oblewał grafikę z prawej strony
  right - grafika zostanie umieszczona z prawej strony akapitu, natomiast tekst będzie oblewał grafikę z lewej strony
  top - grafika zostanie umieszczona w aktualnym miejscu tak, że górna jego krawedź będzie na poziomie górnej krawędzi lini
 • ALT="tekst" - parametr pozwala na wyświetlenie tekstu w miejsce grafiki wtedy gdy używamy przeglądarki tekstowej, np: LYNX
 • BORDER="n" - dana grafika będzie otoczona ramką o grubości n pikseli, ramka jest wyświetlana automatycznie wtedy gdy dana grafika służy jako hiperodwołanie, aby usunąć ramkę należy ustawić parametr BORDER="0"
 • HEIGHT="wysokość" - parametr określa wysokość grafiki w pikselach, przy dużych elementach graficznych podanie tego parametry może przyspieszyć wczytywanie danego dokumentu, można również przeskalować daną grafikę do żądanej wysokości
 • HSPACE="n" - parametr ustala odległość tekstu od rysunku o n pikseli w lewo i prawo
 • ISMAP - parametr pozwala na tworzenie map graficznych, tak zwane IMAGEMAP, oznacza to, że daną grafikę możemy podzielić na kilka obszarów, które będą odwołaniem do innych dokumentów, współrzędne punktów są przesyłane do skryptów na serwerze, obecnie tag ten jest praktycznie mało stosowany, ponieważ jego funkcję przejął parametr USEMAP, pozwalający na tworzenie map graficznych po stronie użytkownika
 • SRC="plik" - parametr określa scieżkę dostępu do pliku z grafiką, którą chcemy dołączyć do dokumentu HTML, obecnie akceptowane są między innymi następujące formaty plików z grafiką: jpg, jpeg, gif
 • USEMAP="#nazwa" - parametr pozwala w prosty sposób na tworzenie map graficznych IMAGE MAP po stronie użytkownika, parametr ten jest stosowany wraz z tagami: <AREA> zawierającym koordynaty XY poszczególnych punktów mapy i kształt obszaru aktywnego oraz <MAP> przekazującym wartość "nazwa", parametru USEMAP określającego nazwę mapy graficznej i jest nią najczęściej nazwa pliku z grafiką, która ma służyć jako IMAGE MAP
 • VSPACE="n" - parametr ustala odległość tekstu od rysunku o n pikseli w górę i w dół
 • WIDTH="szerokość" - parametr określa szerokość grafiki w pikselach, przy dużych elementach graficznych podanie tego parametry może przyspieszyć wczytywanie danego dokumentu, można również przeskalować daną grafikę do żądanej szerokości
<MAP> parametry IMAGE MAP </MAP>

Tag służy do definicji IMAGE MAP. Wewnątrz tagu musi znajdować się tag <AREA>, który definiuje kształt obszaru aktywnego oraz jego koordynaty XY. Parametr tagu:

 • NAME="nazwa" - parametr określa nazwę IMAGE MAP, nazwa musi być taka sama jak dla parametru USEMAP tagu <IMG>© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA