HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<FRAMESET>
<FRAME>
<NOFRAME>
RAMKI


STRONA GŁÓWNA<FRAMESET> parametry </FRAMESET>

Tag służy do definicji ramek i może on być zagnieżdżany. Wewnątrz tagu umieszczamy tag <FRAME> definiujący parametry konkretnej ramki. Wewnątrz tagu <FRAMESET> nie używa się bloku <BODY>, ponieważ wszystkie jego parametry zostaną zignorowane przez przeglądarki. Blok <BODY> definiujemy wewnątrz tagu <NOFRAME>. Tag <FRAMESET> ma następujące parametry:

 • COLS="ramka_1,ramka_2,ramka_3" - parametr określa ilości ramek w pionie i ich szerokość, maksymalna ilość ramek nie jest określona, parametr przyjmuje następujące wartości:
  "n%" - szerokość ramki w procentach szerokości okna
  "n" - szerokość ramki w pikselach
  "*" - domyślna szerokość ramki, np: "10%,20%,*" oznacza, że pierwsza ramka bedzie miała 10% szerokości okna, druga 20% szerokości okna, a ramka oznaczona *, będzie miała 70% szerokości okna
 • ROWS="ramka_1,ramka_2,ramka_3" - parametr określa ilości ramek w poziomie i ich wyskość, maksymalna ilość ramek nie jest określona, parametr przyjmuje następujące wartości:
  "n%" - wyskość ramki w procentach wysokości okna
  "n" - wyskość ramki w pikselach
  "*" - domyślna wyskość ramki, np: "10%,20%,*" oznacza, że pierwsza ramka bedzie miała 10% wysokości okna, druga 20% wysokości okna, a ramka oznaczona *, będzie miała 70% wysokości okna
 • BORDER="n" - obramowanie ramek będzie o grubości n pikseli
 • BORDERCOLOR="#rrggbb" - parametr określa kolor obramowania wszystkich ramek według szestnastkowego kodu wartości kolorów RGB, wszystkie dostępne kolory są zawarte w tabeli kolorów HTML
 • FRAMEBORDER="wartość" - parametr określa czy wszystkie ramki mają być obramowane, parametr ma wartości:
  "yes" - ramki będą obramowane
  "no" - ramki nie będą obramowane
<FRAME>

Tag definiuje poszczególne ramki i musi być umieszczony wewnątrz bloku <FRAMESET>. Tag ma następujące parametry:

 • FRAMEBORDER="wartość" - parametr określa czy dana ramka ma być obramowana, parametr ma wartości:
  "yes" - ramka będzie obramowana
  "no" - ramka nie będzie obramowana
 • FRAMESPACING="wartość" - parametr określa odległość danej ramki od innych ramek w pikselach
 • MARGINWIDTH="wartość" - parametr ustala margines pomiędzy lewym i prawym brzegiem danej ramki a jej zawartością
 • MARGINHEIGHT="wartość" - parametr ustala margines pomiędzy górnym i dolnym brzegiem danej ramki a jej zawartością
 • NAME="nazwa" - parametr nadaje nazwę ramce, którą podajemy przy odwoływaniu się do tej ramki na przykład w tagu <A TARGET="nazwa">, parametr ten przyjmuje również predefiniowane wartości:
  _blank - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do nowego okna bez nazwy
  _self - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do właśnie aktywnego okna
  _parent - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do okna na wyższym poziomie zagnieżdżenia, stosuje się przy zagnieżdżaniu ramek
  _top - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany w cały obszar roboczy przeglądarki
 • NORESIZE - parametr niezezwala na zmianę szerokości lub wysokości danej ramki
 • SCROLLING="wartość" - parametr określa czy mają być wyświetlane paski przewijania w danej ramce, parametr przyjmuje wartości:
  yes - wartość ta spowoduje, że w danej ramce będą wyświetlane paski przewijania
  no - wartość ta spowoduje, że w danej ramce nie będą wyświetlane paski przewijania
  auto - wartość ta spowoduje, że w danej ramce paski przewijania zostaną wyświetlone automatycznie
 • SRC="plik" - parametr określa scieżkę dostępu do dokumentu HTML, który chcemy załadować do danej ramki
 • BORDERCOLOR="#rrggbb" - parametr określa kolor obramowania danej ramki według szestnastkowego kodu wartości kolorów RGB, wszystkie dostępne kolory są zawarte w tabeli kolorów HTML
<NOFRAME> tekst </NOFRAME>

Tag stosuje się wyłącznie w dokumentach z definicją ramek i pozwala na wyświetlenie tekstu w miejsce ramek wtedy gdy używamy przeglądarki nie akceptującej ramek lub przeglądarki tekstowej, np: LYNX.© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA