HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<ADDRESS>
<BASEFONT>
<BLOCKQUOTE>
<BR>
<CENTER>
<COMMENT>
<DFN>
<FONT>
<Hn>
<HR>
<LISTING>
<NOBR>
<P>
<PRE>
<WBR>
<XMP>
BLOKOWE ELEMENTY FORMATUJĄCE

PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA<ADDRESS> tekst </ADDRESS>

Tag zaznaczający dany blok tekstu jako: adres, sygnatura lub dane autora. Najczęściej zostaje on umieszczony na początku lub końcu dokumentu. Standardowo tekst informacji jest wyświetlany czcionką Italic.
<BASEFONT>

Tag ustawia parametry czcionki bazowej w dokumencie i powinien się znaleźć na jego początku. Parametry tagu:

 • COLOR=#rrggbb - parametr ustala kolor czcionki bazowej, według szestnastkowego kodu wartości kolorów RGB, wszystkie dostępne kolory są zawarte w tabeli kolorów HTML
 • NAME="nazwa" - parametr ustala wygląd czcionki bazowej np:Arial, będzie ona odczytana pod warunkiem, że jest ona zainstalowana na terminalu użytkownika przeglądającego dokument
 • SIZE=n - parametr ustala wielkość czcionki bazowej dokumentu, standardowo n=3, (n=1,2,3,4,5,6,7)
<BLOCKQUOTE> tekst </BLOCKQUOTE>

Tag powodujący, że dany blok tekstu będzie "wcięty" z lewej strony. Tag ten można zagnieżdzać, pamiętając, że każde otwarcie tagu musi być domknięte, aby dany tekst nie był "wciety" aż do końca bloku <BODY>.
<BR>

Tag pozwalający na przejście do nowej lini w miejscu, w którym został wywołany. Parametr tagu:

 • CLEAR="położenie" - wywołanie parametru jest istotne wtedy gdy chcemy załamać akapit w momencie kiedy tekst oblewa rysunek, nie użycie parametru spowoduje przejście do miejsca określonego przez krawedź wstawionej grafiki, a nie margines, parametr przyjmuje wartości:
  all - przejście niżej dla obu marginesów, a dalszy tekst nie bedzie oblewał danego rysunku
  left - przejście do lewego marginesu dokumentu, jeśli grafika jest dosunięta do lewego marginesu dokumentu, dalszy tekst nie bedzie jej oblewał
  right - efekt podobnie jak dla wartości left, z tą rożnicą, że dla prawego marginesu dokumentu
<CENTER> tekst </CENTER>

Tag centrowania, wszystko co się znajdzie wewnątrz tagu będzie wycentrowane do lewego i prawego marginesu dokumentu.
<COMMENT> tekst </COMMENT>

Tag komentarza, tekst znajdujący się wewnątrz tego tagu zostanie potraktowany jako komentarz i nie zostanie wyświetlony przez przegladarkę. Działa podobie jak tag <!-- komentarz -->.
<DFN> tekst </DFN>

Tag zaznaczający określony tekst, jako objaśnienie definowanego pojęcia. Standardowo informacja jest wyświetlana czcionką Italic.
<FONT> tekst </FONT>

Tag sterujący wyświetlanym tekstem, może mieć parametry:

 • COLOR=#rrggbb - parametr ustala kolor wyświetlanej, czcionki według szestnastkowego kodu wartości kolorów RGB, wszystkie dostępne kolory są zawarte w tabeli kolorów HTML
 • FACE="nazwa" - parametr ustala wygląd czcionki bazowej np:Arial, będzie ona odczytana pod warunkiem, że jest ona zainstalowana na terminalu użytkownika przeglądającego dokument
 • SIZE=wartość - parametr sterujacy zmianą ustawienia wielkości czcionek, może mieć następujące wartości:
  n - wartość ta ustawia wielkość na n-ty stopień (n=1,2,3,4,5,6,7), standardowo n=3.
  +n - parametr zmienia wielkość czcionki o n stopni w górę
  -n - parametr zmienia wielkość czcionki o n stopni w dół
<Hn> tekst </Hn>

Tag nagłówkowy, może mieć 6 wielkości określonych przez liczbę n, gdzie n=1,2,3,4,5,6. Parametr tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr określa położenie nagłówka w dokumencie i może przyjmować wartości:
  center - nagłówek wycentrowany
  left - nagłówek dosunięty do lewej strony dokumentu
  right - nagłówek dosunięty do prawej strony dokumentu
<HR>

Wyświetlenie poziomej lini, standardowo linia ma szerokość całego okna. Parametry tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr określa położenie poziomej lini i może przyjmować nastepujące wartości:
  left - linia będzie dosunięta do lewej strony okna
  center - linia będzie wycentrowana
  right - linia będzie dosunięta do prawej strony okna
 • NOSHADE - wyświetlenie poziomej lini bez cienia
 • SIZE="n" - wyświetlenie poziomej lini o podanej grubości n pixeli
 • WIDTH="długość" - wyświetlenie poziomej lini o podanej długości, linia jest standardowo centrowana:
  n - wyświetlenie poziomej lini o długości n w pikselach, nie zależnie od szerokości okna
  n% - wyświetlenie poziomej lini o długości n% w procentach szerokości okna
<LISTING> tekst </LISTING>

Tag pozwala na wstawienie preformatowanego bloku tekstu, przy czym ilość znaków w preformatowanej lini jest stała i wynosi 132. Standardowo tekst jest wyświetlany czcionką Courier.
<NOBR> tekst </NOBR>

Tag informujacy o tym, że tekst zawarty pomiędzy początkiem tagu i jego końcem nie bedzie łamany.
<P> tekst </P>

Tag rozpoczynający akapit. Może być zagnieżdżany oraz w jego wnętrzu mogą znajdować się inne elementy języka HTML. Parametr tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr tagu, określa sposób formatowania danago akapitu i posiada wartości:
  center - tekst będzie centrowany aż do końca akapitu, to jest aż do następnego akapitu lub jego odwołania
  indent - pierwasza linia akapitu będzie miała wcięcie z lewej strony
  justify - tekst będzie justowany czyli wyrównany do obu marginesów
  left - tekst będzie łamany w tak zwaną chorągiewkę, jest to wartość standardowa
  right - tekst będzie dosunięty do prawego marginesu
<PRE> tekst </PRE>

Tag zaznaczający dany blok tekstu jako preformatowany. Wewnątrz tagu nie są realizowane polecenia języka HTML, jednak dopuszczalne jest stosowanie tagu <A>. Tekst wewnątrz bloku jest wyświetlany czcionką Courier, akceptowane są spacje, przejścia do nowej lini, oraz LF i CR. Parametr tagu:

 • WIDTH="n" - parametru określa maksymalną ilość znaków w preformatowanej lini, gdy tag zostanie wywołany bez tego parametru, ilość znaków w lini wynosi 80, zalecane szerokości kolumn to: 40, 80, 132
<WBR> tekst </WBR>

Tag ten zezwala na złamanie tekstu między wyrazami, wtedy gdy dany akapit został zaznaczony jako niełamany przez tag <NOBR>.
<XMP> tekst </XMP>

Tag używany do prezentowania krótkich bloków tekstu preformatowanego, tekst jest wyświetlany czcionką Courier. Jest podobny do tagów: <PRE> oraz <LISTING>.© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA