HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<!DOCTYPE>
<HTML>
<HEAD>
<BASE>
<ISINDEX>
<LINK>
<META>
<NEXTID>
<TITLE>
<BODY>
STRUKTURA DOKUMENTU HTML


STRONA GŁÓWNA


Struktura Dokumentu HTML


      Dokument w języku HTML ma budowę podobną do zwykłego pliku tekstowego i różni się od niego występowaniem określonych znaków specjalnych, które nadają mu okreśoną strukturę hierarchiczną. Polecenia w dokumencie HTML nazywamy tagami i wiekszość z nich jest dwucześciowa: otwierająca <TAG> oraz zamykająca </TAG>, jednak niektóre z nich nie wymagają tagów zamykających. Tekst zawarty między tagami ulega odpowiedniemu formatowaniu. Nazwy tagów można pisać dużymi lub małymi literami. Można rownież zdefiniować dodatkowe elementy modyfikujące tagi. Ogólna postać tagu wygląda następująco:

<TAG PARAMETR="wartość"> tekst </TAG>

      Jeżeli dany tag jest niezrozumiały dla przegladarki to jest ignorowany oraz nie jest sygnalizowany błąd, co jest ważna zaletą gdyż HTML cały czas się rozwija i wciaż przybywają nowe polecenia. HTML posiada bogate możliwości formatowania tekstu.
      Możliwe jest definiowanie: paragrafów, nagłówków, rozmiarów stron, wielkości, rodzaju i stylu używanych czcionek. Istnieje rownież możliwość wstawiania grafiki do dokumentu jaki rownież dźwięku i animacji. HTML pozwala także na tworzenie bardzo złożonych interaktywnych formularzy.
      Ogólna struktura dokumentu HTML, jest przedstawiona na rysunku obok. Każdy dokument HTML powinien być zawarty pomiędzy tagiem <HTML>, a </HTML> i składać się z dwóch części: HEAD - części zawierającej ogólne informacje o dokumencie, ale bez samej jego treści, rozpoczynającej się tagiem <HEAD> i kończoncej </HEAD> oraz BODY - części zawierajacej informacje, które będą przedstawione przez przeglądarkę, przy czym kolejność prezentowania informacji jest istotna, gdyż będą one udostępniane użytkownikowi w takiej kolejności w jakiej są umieszczone w dokumencie, cześć tą rozpoczynamy tagiem <BODY> i kończymy </BODY>
      Dokument napisany w standardzie HTML jest zbiorem tekstowym ASCII (kodowanym w/g normy ISO-8859; PN-93 T-42118), przesyłanym w postaci zródłowej do przeglądarki, następnie polecenia skaładu są odpowiednio interpretowane przez przeglądarkę. Przyjęcie takiej konwencji pozwala na uniezależnienie dokumnetu HTML od platformy systemowej komputera, na którym ma być przeglądany.
      Aby stworzyć prosty dokument HTML wystarczy zarówno zwykły edytor tekst lub dostępne w sieci Internet duże wyspecjalizowane edytory dokumentów HTML.POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Definicja Typu Dokumentu HTML- DTD HTML


<!DOCTYPE>

Tag przeznaczony jest do poinformowania przeglądarki w jakiej wersji standardu języka HTML, został napisany dany dokument HTML. Służy do określenia tak zwanego HTML DTD (Document Type Definition - Definicja Typu Dokumentu). Tag ten powinien być umieszczony w pierwszej lini dokumentu, przed tagiem <HTML>. Poniżej zostały przedstawione przykłady oznaczania HTML DTD w wersji 4.0, 3.2, 2.0 i 1.0.

  Wersja 4.0:
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W30//DTD W3 HTML 4.0//EN//">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 4.0//EN">
  Wersja 3.2:
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN//3.2">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W30//DTD W3 HTML 3.2//EN//">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2//EN//">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 3.2//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Level 3.2//EN">
  Wersja 2.0:
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 2//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0 Level 2//EN">
  Wersja 1.0:
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 1//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 1.0 Level 1//EN">POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Dokument HTML - <HTML>


<HTML> dokument HTML </HTML>

Tag oznaczający dokument HTML, wewnątrz tagu znajdują się tagi nagłówka <HEAD> oraz tagi części głównej dokumentu <BODY>. Również wewnątrz tagu <HTML> powinne się znaleźć tagi dokumentów z ramkami.
Tag ten może występować z parametrem oznaczającym wersję HTML użytą w danym dokumencie, jadnak zamiast tego parametru, używa się tagu <!DOCTYPE>:

 • VERSION="wersja" - wartość parametru podobna jest do składni DTD, praktycznie parametr ten nie jest używanyPOCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Blok Nagłówka Dokumentu - <HEAD>


<HEAD> nagłówek dokumentu HTML </HEAD>

Tag nagłówka dokumentu. Tag zawiera informacje o tytule dokumentu, metainformacjach czy bazowych odwołaniach. Powyższe informacje wprowadza się za pomocą tagów: <BASE>, <ISINDEX>, <LINK>, <META>, <NEXTID>, <TITLE> umieszczonych wewnątrz tagu <HEAD>.
W jego wnętrzu można umieścić również kody źródłowe skryptów JavaScript za pomocą tagu <SCRIPT>.
<BASE>

Tag służy do adresowania względnego zbiorów, bez podawania pełnej ścieżki dostępu. Pozwala to na umieszczenie danego dokumentu HTML w dowolnym miejscu na serwerze ponieważ dokument będzie się odwoływał do linku bazowego bez podawania pełnej ścieżki dostępu do dokumentu. Parametr tagu:

 • HREF="URL" - Tag definiuje domyślny adres, który stanowi podstawę adresowania dokumentów podrzędnych, standardowo adres domyślny jest taki jak dokumentu bieżącego.
 • TARGET="nazwa" - parametr jest stosowany przy tworzeniu dokumentów dzielonych, tak zwanych ramek, pozwala na załadowanie danego dokumentu określonego przez parametr HREF do ramki o "nazwie" zdefiniowanej w tagu <FRAME>, parametr ten przyjmuje również predefiniowane wartości:
  _blank - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do nowego okna bez nazwy
  _self - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do właśnie aktywnego okna
  _parent - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany do okna na wyższym poziomie zagnieżdżenia, stosuje się przy zagnieżdżaniu ramek
  _top - wartość ta spowoduje, że dany dokument będzie załadowany w cały obszar roboczy przeglądarki
<ISINDEX>

Tag generuje specjalne pole do wyszukiwania słów kluczowych. Tag ten służy do komunikacji ze skryptami CGI. Obecnie tag jest rzadziej używany, ponieważ tą funkcję przejęły formularze. Parametr tagu:

 • PROMPT="tekst" - parametr określa tak zwany tekst zachęty do wpisania hasła, zamiast standardowego tekstu wyświetlanego przez przeglądarkę.
<LINK>

Tag opisujący powiązania z innymi dokumentami HTML lub objektami HTML, może mieć takie same parametry jak tag <A>. Obecnie tag ten jest rzadko używany. Pozostałe parametry tagu:

 • HREF="URL" - parametr określający adres definiowanego obiektu
 • ID - parametr jest odpowiednikiem parametru ID języka SGML
 • REL - parametr określa zależność pomiędzy danym dokumentem HTML a dokumentem, który jest określany poprzez tag <LINK>
 • REV - parametr definiuje relację zwrotną
 • TITLE - parametr definiujący tytuł zakładki
<META>

Tag pozwalający na tworzenie metainformacji. Podczas przesyłania dokumentu HTML do przeglądarki przez protokół obsługujący hipertekst HTTP, przesyłane są również dodatkowe informacje, takie jak np: typ pliku. Tag <META> pozwala na dołączanie właśnie dodatkowych informacji - metainformacji. Tymi informacjami mogą być między innymi: nazwisko autora dokumentu, data utworzenia dokumentu, słowa kluczowe, czy dokument ma być co jakiś czas przeładowany automatycznie, standard kodowania liter jaki został użyty w danym dokumencie. Parametry tagu:

 • CONTENT="metawartość" - parametr nadaje wartość metainformacjom i metaelementom
 • HTTP-ENQIV="metainformacja" - parametr nadaje nazwę metainformacjom
 • NAME="metaelement" - parametr określa nazwę metaelementów
 • URL="metaadres" - adres metadokumentu, wymagane jest podanie całego adresu, w obrębie tagu <META> nie działa adresowanie względne dokumentów HTML, tag <BASE>
<NEXTID>

Tag przyporządkowujący danemu dokumentowi HTML następny dokument, tworząc listę. Obecnie rzadko stosowany. Parametr tagu:

 • N="numer" - alfanumeryczne oznaczenie kolejnych dokumentów HTML
<TITLE> tytuł dokumentu HTML </TITLE>

Tag nadaje tytuł dokumentowi HTML, który widoczny jest w górnym pasku tytułu okna przeglądarki.POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Blok Główny Dokumentu - <BODY>


<BODY> część główna dokumentu HTML </BODY>

Tag, który określa główną cześć dokumentu, prezentowaną przez przeglądarkę. Wewnątrz tagu umieszcza się: Odwołania (linki), Informacje o Typie Formatowanych Elementów, Informacje o Charakterze Formatowanych Elementów, Blokowe Elementy Formatujące, Listy, Grafikę, Tabele, Formularze. Parametry tagu:

 • BACKGROUND="plik" - parametr określa ścieżkę dostępu do pliku zawierającego grafikę jaka ma być wyświetlana jako tło dokumnetu, jeśli będzie ona mniejsza niż wielkość okna, to będzie ona powtarzana
 • BGCOLOR="#rrggbb" - parametr określa kolor tła dokumentu według szestnastkowego kodu wartości kolorów RGB, wszystkie dostępne kolory są zawarte w tabeli kolorów HTML
 • ALINK="#rrggbb" - parametr określa kolor tekstu odwołania (linku) dokumentu właśnie ładowanego, kolory jak wyżej
 • LINK="#rrggbb" - parametr określa kolor tekstu odwołania (linku), kolory jak wyżej
 • VLINK="#rrggbb" - parametr określa kolor tekstu odwołania (linku) dokumentu już przeczytanego, kolory jak wyżej
 • TEXT="#rrggbb" - parametr określa kolor podstawowego tekstu wyświetlanego w dokumencie, kolory jak wyżej© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA